Home > Giải Trí > Bắn pháo hoa ở cầu thạch bích Quảng Ngãi.

Bắn pháo hoa ở cầu thạch bích Quảng Ngãi.